• Školní stravování je poskytováno dětem, které jsou přítomny v mateřské škole. Je-li dítě přítomno v mateřské škole v době podávání jídla, musí se stravovat vždy (vyhláška č. 14/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění). Školní stravování zajišťuje stravování dětí podle jednotlivých věkových kategorií a výživových norem.                
 • Nepřítomnost dítěte je nutné nahlásit včas (nejpozději do 8.00 hod.), jinak bude jídlo připraveno.
 • Pokud zákonný zástupce neomluví nepřítomnost dítěte včas, bude cena za stravu započítána (vyhláška č. 14/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění, školní řád). První den neomluvené nepřítomnosti dítěte v mateřské škole si může zákonný zástupce jídlo odebrat v přinesené nádobě.
 • Při nástupu dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole  zákonný zástupce oznámí, který typ stravy bude dítě odebírat.
 • Případnou změnu odebíraného typu stravy projednají s ředitelkou mateřské školy.
 • Káždou vyjímečnou změnu odebíraného druhu stravy v určitý den je nutné včas oznámit učitelce MŠ. Neoznámí-li zákonný zástupce změnu učitelce MŠ, bude pro dítě připraven dojednaný druh stravy.
 • Zákonný zástupce poskytne mateřské škole všechny důležité informace o stravování dítěte – omezení, okolnosti týkající se zdravotního stavu, stravovací návyky apod.
 • Strava se podává 4 x denně – přesnídávka, zeleninová nebo ovocná přesnídávka, oběd, svačina. Ke každému jídlu dostanou děti nápoj.
 • Děti mohou pít kdykoliv v průběhu dne. Pitný režim je zajištěn v obou třídách – každé dítě má svoji nádobu na pití, která je umístěna na stojanu, pod značkou dítěte.
 • Jídlo je připravováno ve školní kuchyni kvalifikovanou zaměstnankyní mateřské školy.
 • Jídlo je dětem podáváno ve školní jídelně.
 • Do školní jídelny smí jiné osoby (kromě dětí a zaměstnanců MŠ) vstupovat pouze v nutných případech.
 • Dítě, které je přijato k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, by se mělo umět samo najíst. Všechny děti jsou v mateřské škole vedeny k samostatnosti při stolování i při sebeobsluze.
 • Všechny děti v posledním roce před zahájením školní docházky používají celý příbor (vidlička, nůž). Je-li  i mladší dítě navyklé používat celý příbor a pokud o to jeho zákonný zástupce požádá, bude mu samozřejmě vyhověno.
 • Informace o školním stravování jsou obsaženy v dokumentu ŠKOLNÍ ŘÁD.

 Vážení rodiče, dopřejte všem dětem klid při stolování. 

Nevstupujte zbytečně do jídelny, nezdržujte se v místě před jejím vstupem, nerušte je zbytečnou komunikací a pokyny, spěchem či jinými rušivým chováním. Pokud Vaše dítě ještě nedojedlo, vyčkejte v šatně.

Děkují děti i zaměstnanci mateřské školy.


Časové schéma podávání stravy

Druh stravy                                           Časový údaj

Přesnídávka                          7.30 –   8.00
Zelenina, ovoce                    9.30 – 10.00
Oběd                                      11.30 – 12.00
Svačina                                 14.35 – 15.00