CÍLE A OBSAH PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE

 • USPOKOJOVÁNÍ POTŘEB – HRA, POHYB, ZÁŽITKY A PROŽITKY, EXPERIMENTOVÁNÍ, BÁDÁNÍ A OBJEVOVÁNÍ, KOMUNIKACE, MYŠLENÍ, SAMOSTATNOST…

Obecným cílem je pro nás uspokojování potřeb každého dítěte v co největší míře – zejména potřeby hry, pohybu, nových zážitků a prožitků, experimentování, poznávání, získávání nových poznatků a zkušeností, potřeby rozvíjet se, komunikovat, uplatňovat se v rámci kolektivu, rozvíjet svoji aktivitu, myšlení a samostatnost.

 • OSOBNÍ ROZVOJ PODLE INDIVIDUÁLNÍCH MOŽNOSTÍ, UČENÍ, SOCIALIZACE

Vzdělávacím cílem je umožňovat rozvoj a vzdělávání každého dítěte v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb, zajistit zdravý rozvoj a prospívání každého dítěte, jeho učení, socializaci i společenskou kultivaci.

 • KLÍČOVÉ KOMPETENCE POTŘEBNÉ PRO ŽIVOT

Chceme, aby každé dítě mělo na konci předškolního období vytvořeny základy klíčových kompetencí, tj. kompetencí k učení, kompetencí k řešení problémů, kompetencí komunikativních, kompetencí sociálních a personálních, kompetencí činnostních a občanských.

 • VZDĚLÁVÁNÍ VE VŠECH OBLASTECH FORMOU INTEGROVANÝCH BLOKŮ

Obsah předškolního vzdělávání je strukturován do oblastí, které odrážejí vývoj dítěte, jeho přirozený život.  Jednotlivé oblasti vzdělávání jsou rozlišeny na základě vztahů, které si dítě postupně vytváří k sobě samému, k druhým lidem a okolnímu světu. Tyto oblasti se propojují, vzájemně se ovlivňují, vytvářejí nedělitelný celek, prolínají se, vzájemně se podmiňují a doplňují, navazují na sebe nebo se navzájem překrývají.

 • DODRŽOVÁNÍ VĚKOVÝCH A VÝVOJOVÝCH ZÁKONITOSTÍ

Volba vzdělávacích cílů a očekávaných výstupů vychází z věkových a vývojových zákonitostí osobnosti dítěte.

 • VHODNĚ KONCIPOVANÝ VZDĚLÁVACÍ OBSAH

Vzdělávací obsah tvoří učivo v podobě čtyř nosných klíčových integrovaných bloků (tematických celků). Každý tematický celek je potom v třídním vzdělávacím programu rozčleněn na tematické části, které mají svůj ústřední motiv (pohádka, příběh, událost …) a jsou podle něj nazvány.

 • POŘÁDÁNÍ AKCÍ PRO CELOU RODINU

Organizujeme mimoškolní akce pro celou rodinu. Chceme dětem připravit zážitky, které společně prožijí nejen se svými kamarády, ale i s rodiči, sourozenci či ostatními blízkými.

 


SPECIFIKA MATEŘSKÉ ŠKOLY:

VĚKOVĚ SMÍŠENÉ TŘÍDY

 • Zprostředkovávání poznatků a zkušeností dětmi je přirozenější a jednodušší, neboť děti k sobě mají blíž.
 • Čím je věkový rozdíl mezi dětmi větší, tím bohatší a pestřejší jsou kontakty mezi nimi.
 • Zvýšení sebevědomí a odpovědnosti starších dětí ve vztahu k mladším, protože si uvědomují svoji vyspělost.
 • Děti se učí obstát mezi ostatními, učí se vstoupit do hry, jak se uplatnit a prosadit.
 • Snadnější a smysluplnější rozvíjení činností nejmladších dětí, protože činnosti těch starších jsou pro ně inspirací.
 • Přirozený rozvoj spontánních aktivit v důsledku vzájemného ovlivňování her a činností dětí mladších a starších. Nabídka her a činností je širší, prožitek z nich hlubší vztahy mezi dětmi jsou přátelštější a vstřícnější, objevuje se méně projevů agresivity, zmírňuje se soupeření, protože starší děti přirozeně zaujmou vedoucí postavení ve skupině.
 • Příznivý vliv na sourozenecké vztahy. Sourozenci nejsou odděleni.
 • Rychlejší rozvoj komunikativních dovedností dětí. Děti jsou díky širší nabídce vztahů ve skupině aktivnější.
 • Rychlejší vývoj pasivního i aktivního slovníku, gramatické stránky řeči nejmladších dětí. Neřeší se tím ovšem problémy se špatnou výslovností, které jsou způsobené jinými vlivy.
 • Bohatost a pestrost sociálního prostředí v mateřské škole má vliv na rozvoj schopnosti empatie, spolupráce, smyslového vnímání, koordinace pohybů, tvořivosti a fantazie.
 • Jedináčci mají příležitost získat specifickou sociální zkušenost.
 • Přirozená nápodoba dětí starších a vyspělejších nejmenšími dětmi.

„PŘIROZENĚ, POHODOVĚ, PROŽITKEM ZA VLASTNÍM OBJEVEM, POZNÁNÍM, ZKUŠENOSTÍ…“

 • Přirozenost v jednání s dítětem i při volbě činností, reálné a srozumitelné vzdělávací situace.
 • Silný prožitek – intenzivní emoční prožitky v rozmanitém prostředí jako hlavní nástroj poznávání, objevování, seberozvíjení dětí.
 • Všestrannost rozvoje dítěte jako originální a citlivé osobnosti, schopné samostatného úsudku a kreativního myšlení, připravené se vzdělávat.
 • Maximum prostoru pro samostatné uvažování i jednání dětí, pro invenci, kritické myšlení, kooperativní práci…
 • Pozorování a poznávání v přírodě, přesouvání vzdělávacích činností ven (podle možností).
 • Zdravý životní styl – pohyb, čerstvý vzduch, strava, programy prevence zdraví (vzdělávací bloky, dětské besedy se zdravotníky, terapeuty …).
 • Kulturní život dětí (účast na kulturním dění v místní části, divadlo, koncerty, exkurze, výstavy, besedy…).
 • Otevřenost rodině: rodiče se mohou podle zájmu a předchozí domluvy zapojit do denního programu, spolupracovat, přicházet s vlastními návrhy; jednou měsíčně se koná aktivní odpoledne s celými rodinami, se společnými zážitky, rodiče mohou být podle svého zájmu animátory, spoluorganizátory; rodiče mohou děti doprovázet na kulturní akce – dle domluvy; rodiče se mohou s jejich mladšími sourozenci připojit k dopoledním akcím  v MŠ – dle domluvy; upřednostňujeme osobní, přirozenou komunikaci před oficiálními schůzemi.
 • Využívání výhod heterogenní třídy jako nejlepšího prostoru k utváření vřelejších vztahů mezi dětmi – vzájemná pomoc mezi dětmi, tolerance, společné prožitky…
 • Provázanost aktivit obou tříd – všechny učitelky pracují střídavě v obou třídách, znají tedy všechny děti. Třídy „žijí“ společným programem, části dne tráví všechny děti společně, zájmové skupinky si děti tvoří průnikem z obou tříd; děti se mohou na vlastní požádání vyměňovat.
 • Poskytování nadstandardních aktivit a programů.

INTENZIVNĚ SE ZABÝVÁME:

 • péčí věnovanou dětem s povinností předškolního vzdělávání,
 • všestrannýmvzděláváním, bádáním, experimentováním, objevováním,
 • tvořivou hrou a aktivitami, polytechnickými činnostmi, rozvíjením všestranných praktických dovedností,
 • rozvíjením čtenářské a matematické pregramotnosti,
 • rozvíjením samostatnosti v myšlení i jednání,
 • rozvíjením pohybových schopností a dovedností, praktických dovedností,
 • logopedickou prevencí (součást dopoledních aktivit),
 • hudebně-pohybovými a dramatizačními aktivitami,
 • poznáváním místa svého bydliště, města Zlína.Vážení rodiče, přijďte mezi děti !

Můžete s dětmi pobesedovat o své práci či zálibách, ukázat dětem různé druhy lidské činnosti, zprostředkovat nové poznatky, připravit jim neobvyklý zážitek.

Máte-li jakýkoliv nápad, obraťte se na učitelky MŠ. Domluvíme se na tématu besedy, jeho zařazení do vzdělávacího programu, na termínu uskutečnění i organizačních záležitostech. Děkujeme.